top of page

CADRUL LEGISLATIV

Procesul electoral este foarte complex și este reglementat prin intermediul mai multor legi. Materialul de studiu este foarte voluminos iar aici am pregătit doar punctele esențiale care vă ajută să monitorizați votul, să identificați erorile și să le raportați.

 

 

Dacă doriți să studiați legislația în detaliu aveți mai jos textele de lege complete:

 Constituția României 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339

 Legea 370/2004 (alegerea Președintelui României) 

http://www.roaep.ro/legislatie/

 Legea 148/2019 (actualizare acte normative electorale)

http://www.roaep.ro/legislatie/

 Legea 286/2009 (noul Cod Penal)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/109855

 Comunicatele Biroului Electoral Central

INFORMAȚII ESENȚIALE

NORMELE DE CONDUITĂ

Observatorii

-Nu se implică în procesul electoral

- Nu asistă alegătorii la vot

- Nu ajută Comisia Electorală să numere voturile

- Nu fac nici un fel de comentariu de natură politică

- Nu comentează procesul electoral în fața reprezentanților mass-media

- Poartă la ei Legitimația de Observator și Cartea de Identitate

- Raportează Președintelui Biroului Electoral al Secției de Votare orice neregulă

- Adaugă neregulile în foaia de observație (listă infracțiuni și contravenții mai jos)

- Sunt prezenți la deschiderea secției de votare la ora 06:00

- Obțin o copie a Procesului Verbal după numărarea voturilor

- Trimit raportul final prin eMail cel târziu după 12 ore de la obținerea Procesului Verbal

 

Raportul final trebuie să conțină copia Procesului Verbal și lista neregulilor (nume, oră, incident, cui a raportat)

INFRACȚIUNI ELECTORALE


-Împiedicarea exercitării drepturilor electorale (art. 385);

- Coruperea alegătorilor (art. 386);

- Frauda la vot (art. 387);

- Frauda la votul electronic (art. 388);

- Violarea confidenţialităţii votului (art. 389);

- Nerespectarea regimului urnei de vot (art. 390);

- Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale (art. 391);

Observatorii pot depuneri Plângeri (ca și victimă directă) sau Denunțuri (deținere de informații despre o infracțiune) la orice secție de Poliție sau Parchet. Plângerea ca și Denunțul trebuie să conțină următoarele elemente:

 

Numele și prenumele observatorului

CNP-ul

Domiciliul

In ce calitatea face plângerea

Descrierea faptei

Numele făptuitorului

Dovezi
 

Împiedicarea exercitării drepturilor electorale

Potrivit art. 385 alin. 1 din Noul Cod Penal (NCP), constituie infracţiunea de împiedicare a exercitării drepturilor electorale împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales. Infracţiunea se pedepseşte cu închisoare de la şase luni la trei ani.

De asemenea, atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu închisoare de la doi la şapte ani şi interzicerea exercitării unor drepturi (art. 385 alin. 2 din NCP).

Tentativa la infracţiunea prevăzută în art.  385 din NCP se pedepseşte.


Coruperea alegătorilor

În conformitate cu prevederile art. 386 alin. 1 din NCP, constituie infracţiunea de corupere a alegătorilor oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat. Infracţiunea se pedepseşte cu închisoare de la şase luni la trei ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Reţinem că nu intră în categoria bunurilor prevăzute în art. 386 alin. 1 din NCP bunurile cu valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice.


Frauda la vot

Potrivit art. 387 alin. 1 din NCP, constituie infracţiunea de fraudă la vot fapta persoanei care votează:

a) fără a avea acest drept;

b) de două sau mai multe ori;

c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător.

Infracţiunea prevăzută de art. 387 alin. 1 din NCP se pedepseşte cu închisoare de la şase luni la trei ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals (art. 387 alin. 2 din NCP).

Tentativa la infracţiunea prevăzută în art.  387 din NCP se pedepseşte.


Frauda la votul electronic

Conform art. 388 din NCP, constituie infracţiunea de fraudă la votul electronic tipărirea şi utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasă a sistemului de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot în format electronic. Infracţiunea se pedepseşte cu închisoare de la unu la cinci ani.

Tentativa la infracţiunea prevăzută în art.  388 din NCP se pedepseşte.


Violarea confidenţialităţii votului

Constituie infracţiunea de violare a confidenţialităţii votului violarea prin orice mijloace a secretului votului (art. 389 alin. 1 din NCP). Infracţiunea se pedepseşte cu amendă.

Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de votare, pedeapsa este închisoare de la şase luni la trei ani sau amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Tentativa la infracţiunea prevăzută în art.  389 din NCP se pedepseşte.


Nerespectarea regimului urnei de vot

Potrivit art. 390 alin. 1 din NCP, constituie infracţiunea de nerespectare a regimului urnei de vot deschiderea urnelor înainte de ora stabilită pentru închiderea votării. Infracţiunea se pedepseşte cu închisoare de la unu la trei ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

De asemenea, constituie infracţiunea de nerespectare a regimului urnei de vot încredinţarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secţiei de votare ori transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte condiţii decât cele prevăzute de lege (art. 390 alin. 2 din NCP). Infracţiunea se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Tentativa la infracţiunea prevăzută în art. 390 din NCP se pedepseşte.


Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale

În conformitate cu prevederile art. 391 alin. 1 din NCP, constituie infracţiunea de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale. Infracţiunea se pedepseşte cu închisoare de la unu la cinci ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă ori de pe lista electorală complementară a unor persoane care nu figurează în această listă (art. 391 alin. 2 din NCP).

Constituie, de asemenea, infracţiunea de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează înregistrarea ori însumarea rezultatelor obţinute în secţiile de votare sau determină repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii (art. 391 alin. 3 din NCP). Infracţiunea se pedepseşte cu închisoare de la doi la şapte ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează introducerea de date, informaţii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informaţional naţional necesar stabilirii rezultatelor alegerilor (art. 391 alin. 4 din NCP).

Tentativa la infracţiunea prevăzută în art.  391 din NCP se pedepseşte.

CONTRAVENȚII ELECTORALE

 

Art. 55. (Lege 270/2004)

Constituie contravenții, dacă acestea nu constituie infracțiuni, următoarele fapte:

a) înscrierea cu bună știință a unui alegător în mai multe liste electorale permanente, înscrierea în listele electorale sau tabelele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot;Modificări (1).

b) păstrarea listelor electorale permanente în condiții necorespunzătoare;

c) neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege și neoperarea acestora în listele electorale permanente;

d) efectuarea de operațiuni în listele electorale permanente de către persoane neautorizate;

e) necomunicarea către judecătorii și către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a modificărilor operate în exemplarul listei electorale permanente existente la primărie;Modificări (1)

f) încălcarea dispozițiilor art. 4 alin. (2) și art. 27 alin. (3);

g) încălcarea dispozițiilor referitoare la afișarea propunerilor de candidaturi prevăzute la art. 31 alin. (3);

h) folosirea de către un candidat a semnului electoral înregistrat la Biroul Electoral Central de către un alt candidat;

i) neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfășurării normale a adunărilor electorale, precum și distribuirea și consumarea de băuturi alcoolice în timpul acestor adunări;

j) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a tabelelor electorale;Modificări (1)

k) nerespectarea dispozițiilor art. 37 alin. (1), (3), (4) și ale art. 39 alin. (4);

l) afișarea listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a tabelelor electorale; distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a platformelor-program afișate sau a oricăror altor afișe ori anunțuri de propagandă electorală tipărite;Modificări (1)

m) nerespectarea deciziilor și hotărârilor birourilor electorale; nerespectarea hotărârilor și instrucțiunilor Autorității Electorale Permanente; nerespectarea hotărârilor Curții Constituționale;Reviste (1)

n) refuzul de a permite alegătorului, care face dovada faptului că are dreptul, să voteze la secția de votare la care se prezintă pentru exercitarea dreptului de vot;Modificări (1)

o) refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate în localul secției de votare, cu excepția cazurilor în care președintele biroului electoral al secției de votare limitează accesul persoanelor acreditate în localul secției de votare datorită mărimii acestuia;

p) refuzul de a primi și înregistra o întâmpinare, contestație sau orice altă cerere, formulată în scris;

q) refuzul de a se conforma dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot și în împrejurimi;

r) refuzul de a înmâna buletinul de vot și ștampila cu mențiunea "VOTAT" alegătorului care a semnat în copia de pe lista electorală permanentă sau, după caz, în tabelul electoral; înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate ori care refuză să semneze pentru primirea acestora în copia de pe lista electorală permanentă sau în tabelul electoral în care este înscris; nerespectarea dispozițiilor art. 44 alin. (8) privind prezența altor persoane în cabina de vot;Modificări (2)

s) neaplicarea pe actul de identitate a ștampilei cu mențiunea "VOTAT" sau a timbrului autocolant, după caz, precum și reținerea actului de identitate, fără motive întemeiate, de către membrii biroului electoral al secției de votare;

ș) nerespectarea dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. e) privind citirea cu voce tare a opțiunii exprimate pe buletinul de vot; întocmirea de către birourile electorale ale secțiilor de votare a proceselor-verbale, cu încălcarea dispozițiilor prezentei legi;

t) continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia, precum și sfătuirea în ziua votării a alegătorilor la sediul secțiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit candidat;

ț) purtarea pe durata votării de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, persoanele însărcinate cu paza, persoanele acreditate sau de către operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice sau ai societăților comerciale ori ai organizațiilor neguvernamentale de ecusoane, insigne ori alte însemne de propagandă electorală;Modificări (1)

u) încălcarea de către membrii birourilor electorale a obligației de a participa la activitatea acestor birouri;

v) refuzul președintelui biroului electoral sau al locțiitorului acestuia de a elibera o copie certificată de pe procesul-verbal persoanelor îndreptățite potrivit prevederilor prezentei legi;

w) încălcarea condițiilor de acreditare de către persoanele acreditate potrivit art. 47 și operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice, ai societăților comerciale ori ai organizațiilor neguvernamentale care au fost acreditate de Biroul Electoral Central prin decizie;Modificări (1)

x) nerespectarea dispozițiilor art. 10-12 privind delimitarea, numerotarea și stabilirea secțiilor de votare;

y) nerespectarea dispozițiilor art. 39 alin. (1) - (3) și (5);

z) nerespectarea dispozițiilor art. 41 privind afișajul electoral;

aa) nerespectarea dispozițiilor art. 43 alin. (12) privind comercializarea și consumul băuturilor alcoolice;

ab) nerespectarea dispozițiilor art. 43 alin. (4);

ac) nerespectarea dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. c).

Art. 56.

(1) Contravențiile prevăzute la art. 55 lit. b), c), d), e), g), j), k), l), m), o), p), ș), ț), u), v), z), ab) și ac) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele de la lit. f), h), q), t), w), x) și aa), cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, cele de la lit. a), i), n), r), s) și y), cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei.Modificări (1)

(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 55 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către:

a) ofițerii, agenții și subofițerii din cadrul Poliției Române, Poliției de Frontieră Română și Jandarmeriei Române, precum și polițiștii comunitari*), pentru faptele prevăzute la art. 55 lit. i), k), l), n), o), q), r), t), w), z) și aa);

ZIUA VOTULUI​

43. (5) În ziua votării activitatea biroului electoral al secţiei de votare începe la ora 6,00. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenta celorlalţi membri şi, după caz, a persoanelor acreditate, verifică urnele, copiile listelor electorale permanente, buletinele de vot şi ştampilele, consemnând la pct. e) şi i) din procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1) numărul buletinelor de vot primite, respectiv numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT" primite. Pe măsură ce deschide pachetele sigilate, preşedintele asigură aplicarea ştampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea. După încheierea acestor operaţiuni, preşedintele închide şi sigilează urnele prin aplicarea ştampilei de control pe toate deschizăturile acestora, cu excepţia fantei prin care se introduc buletinele de vot. Lipsa unor buletine de vot se consemnează la pct. j) al procesului-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1).

43. (10) În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare, de candidaţi şi de persoanele acreditate, nicio altă persoană nu poate staţiona în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare.

43. (11) Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, persoanelor însărcinate cu menţinerea ordinii, persoanelor acreditate şi operatorilor de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice sau ai societăţilor comerciale ori organizaţiilor neguvernamentale să poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală.

44. (4) Alegătorii care în ziua votării se află în altă comună, oraş sau municipiu decât cel de domiciliu îşi pot exercita dreptul de vot la orice secţie de votare, după ce declară în scris pe propria răspundere că nu au mai votat şi nu vor mai vota la acel tur de scrutin, fiind înscrişi de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în tabelul prevăzut la art. 9 alin. (1). Modelul declaraţiei pe propria răspundere se stabileşte prin hotărâre a Guvernului în termenul prevăzut la art. 65 alin. (1).

 

44. (5) Alegătorii care în ziua votării se află în străinătate votează la secţiile de votare constituite în condiţiile art. 12, după ce declară în scris pe propria răspundere că nu au mai votat şi nu vor mai vota la acel tur de scrutin. Modelul declaraţiei pe propria răspundere se stabileşte prin hotărâre a Guvernului în termenul prevăzut la art. 65 alin. (1).

VOTUL PROPRIU-ZIS

44. (6) Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Alegătorul prezintă actul de identitate biroului electoral al secţiei de votare. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau membrul desemnat de acesta verifică dacă alegătorul este înscris în copia de pe lista electorală permanentă, după care alegătorul semnează în listă la poziţia destinată acestuia. Alegătorul care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (3) - (5) este înscris de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau de către membrul desemnat de acesta în tabelul prevăzut la art. 9 alin. (1), după care semnează în dreptul datelor sale personale la poziţia dedicată semnăturii din tabel. În baza semnăturii în copia de pe lista electorală permanentă sau în tabel, după caz, preşedintele sau membrul biroului electoral al secţiei de votare desemnat de acesta îi încredinţează alegătorului buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea "VOTAT", pe care acesta o va aplica pe buletinul de vot. În situaţia în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate semna în lista electorală, preşedintele face o menţiune în listă, confirmată prin semnătura sa şi a încă unui membru al biroului electoral.

44. (8) Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă. Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secţiei de votare sau al candidaţilor.

44. (9) După ce au votat, alegătorii vor îndoi buletinele, astfel încât pagina netipărită care poartă ştampila de control să rămână în afară, şi le vor introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă. Îndoirea greşită a buletinului nu atrage nulitatea acestuia.

44. (10) La cererea alegătorului, în cazul în care acesta a aplicat greşit ştampila cu menţiunea "VOTAT", dar nu a introdus buletinul în urnă, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare îi poate elibera, numai o singură dată, un nou buletin, reţinând şi anulând buletinul de vot iniţial şi făcând menţiunea corespunzătoare la pct. f) din procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1).

44. (11) Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui sau acelor membri ai biroului electoral al secţiei de votare desemnaţi de acesta, care aplică pe actul de identitate a alegătorului ştampila cu menţiunea "VOTAT" sau un timbru autocolant, după caz, şi înscriu data scrutinului.

44. (15) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Durata totală a suspendărilor nu poate depăşi o oră. Suspendarea este anunţată prin afişare la uşa sediului secţiei de votare imediat ce s-a produs evenimentul care a declanşat suspendarea.

 

44. (16) În timpul suspendării, urnele de votare, ştampilele, buletinele de vot şi celelalte documente şi materiale ale biroului electoral al secţiei de votare vor rămâne sub pază permanentă. În timpul suspendării nu poate părăsi sala de votare mai mult de jumătate din numărul membrilor biroului electoral al secţiei de votare, în acelaşi timp. Candidaţii şi persoanele acreditate care asistă la votare nu pot fi obligate să părăsească sala de votare în acest timp.

46. (1) La ora 21,00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi dispune închiderea sălii unde se votează.

 

46. (2) Alegătorii care la ora 21,00 se află în sala unde se votează pot să îşi exercite dreptul de vot până la ora 23:59.

DUPĂ INCHIDEREA VOTĂRII

48. (1) După închiderea sălii unde se votează, preşedintele, în prezenţa membrilor biroului electoral, efectuează operaţiunile de numărare a buletinelor de vot şi de consemnare a rezultatului votării, după cum urmează:

a) verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilează fanta urnelor de votare, introduce ştampilele cu menţiunea "VOTAT" într-un plic care se sigilează prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare. Dispariţia uneia sau a mai multor ştampile se consemnează la pct. i) al procesului-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1);

b) anulează buletinele de vot neîntrebuinţate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a menţiunii "ANULAT" şi aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare; în cazul în care există pachete intacte cu buletine de vot, menţiunea "ANULAT" se înscrie o singură dată pe pachetul respectiv şi se aplică o singură dată ştampila de control;

c) stabileşte numărul alegătorilor înscrişi în copia listei electorale permanente; este interzis, cu excepţia prevăzută la art. 44 alin. (6), sub sancţiunea legii, ca pe aceste documente să existe ştersături, modificări sau completări; rezultatul numărării se va înscrie la pct. a) din procesulverbal prevăzut la art. 49 alin. (1);

d) stabileşte numărul alegătorilor prezenţi la urne, prin numărarea semnăturilor înscrise pe copiile listelor electorale permanente existente în secţia de votare, respectiv pe tabelele întocmite conform art. 9. Rezultatele vor fi consemnate în procesul-verbal la pct. b), respectiv pct. b1, b2 şi b3 din procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1);

e) desigilează urnele, una câte una, numără buletinele de vot şi deschide buletinele de vot unul câte unul; la deschiderea fiecărui buletin, preşedintele citeşte cu voce tare numele şi prenumele candidatului votat şi arată buletinul de vot celor prezenţi; buletinele de vot deschise se grupează pe candidaţi, se numără şi se leagă separat; voturile nule şi voturile valabil exprimate pentru fiecare candidat se consemnează în câte un tabel separat de câte un membru al biroului electoral al secţiei de votare, desemnat de preşedinte.

 

48. (2) Sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare, buletinele de alt model decât cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicată ştampila cu menţiunea "VOTAT", buletinele de vot la care ştampila cu menţiunea "VOTAT" este aplicată pe mai multe patrulatere sau în afara acestora; votul este valabil exprimat în cazul în care, deşi ştampila cu menţiunea "VOTAT" aplicată a depăşit limitele patrulaterului, opţiunea alegătorului este evidentă, în cazul în care tuşul s-a imprimat şi pe cealaltă parte a foii pe care a fost aplicată ştampila cu menţiunea "VOTAT", precum şi în situaţia în care ştampila a fost aplicată de mai multe ori în acelaşi patrulater sau atât într-un patrulater, cât şi în afara oricărui alt patrulater; efectuarea de ştersături sau acoperirea prin scriere a buletinelor de vot nu atrage nulitatea acestora; buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.

NUMĂRAREA VOTURILOR

49. (1) După deschiderea urnelor şi numărarea voturilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare întocmeşte un proces-verbal, în 3 exemplare, care cuprinde:

a) numărul total al alegătorilor prevăzut în copia de pe lista electorală permanentă existentă în secţia de votare [pct. a) >/= pct. b1];

b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3], din care:

b1 - numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă;

b2 - numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne şi nu sunt cuprinşi în copia de pe lista electorală permanentă, înscrişi în tabelul prevăzut la art. 9 alin. (1);

b3 - numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială, înscrişi în tabelul prevăzut la art. 9 alin. (2);

c) numărul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) pct. d)], [pct. c) = suma voturilor valabil exprimate la pct. g)]; 

d) numărul voturilor nule;

e) numărul buletinelor de vot primite [pct. e) >/= pct. c) + pct. d) + pct. f)]; 

f) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;

g) numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare candidat;

h) expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate şi a modului de soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, după caz;

i) numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT" la începerea votării; se menţionează dispariţia uneia sau mai multor ştampile, dacă este cazul, precum şi starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării;

j) alte situaţii; se menţionează dacă numărul buletinelor de vot găsite în urnă diferă de numărul alegătorilor care au votat, rezultat în urma numărării semnăturilor din listele electorale permanente şi tabelele prevăzute la art. 9; se menţionează dacă numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi cele anulate diferă de numărul total de buletine de vot primite, precum şi orice alte incidente.

 

49. (2) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi ceilalţi membri semnează procesul verbal pe care se aplică ştampila de control a biroului electoral. Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului secţiei de votare nu influenţează valabilitatea procesului-verbal. Preşedintele va menţiona motivele care au împiedicat semnarea.

 

49. (3) Un exemplar al procesului-verbal se afişează la loc vizibil, la sediul biroului electoral al secţiei de votare.

 

49. (4) Membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare li se eliberează, la cerere, o copie de pe procesul-verbal, certificată de către toţi cei care au semnat originalul.

 

49. (5) Două exemplare ale procesului-verbal prevăzut la alin. (1), toate contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, buletinele de vot nule şi cele contestate alcătuiesc un dosar sigilat şi ştampilat care trebuie însoţit de ştampila de control. Copia de pe lista electorală permanentă împreună cu tabelele utilizate în cadrul secţiei de votare, precum şi declaraţiile pe propria răspundere prevăzute de art. 44 alin. (4), după caz, alcătuiesc un dosar distinct. În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, ambele dosare sunt înaintate biroului electoral judeţean sau, după caz, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, cu pază înarmată, însoţit, la cerere, de alţi membri ai biroului electoral respectiv.

 

49. (6) Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, însoţite de toate întâmpinările şi contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, sunt transmise prin mijloace electronice la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, prin grija reprezentanţelor diplomatice, în cel mult 24 de ore de la primirea acestora. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmată telefonic de către preşedintele sau locţiitorul biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, care contrasemnează şi ştampilează documentele primite. Procesele-verbale contrasemnate sunt utilizate în centralizarea rezultatelor votării.

 

49. (7) În cazul în care constată neconcordanţe între datele conţinute de un proces-verbal primit de la un birou electoral al unei secţii de votare, biroul electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti trebuie să solicite preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare respectiv să efectueze corecturile necesare. Acestea sunt considerate valabile numai dacă au fost atestate prin semnătură şi prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare.

 

49. (8) În cazul în care constată neconcordanţe între datele conţinute de procesele-verbale primite de la secţiile de votare organizate în străinătate, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate trebuie să solicite preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare să facă corecturile necesare. Acestea sunt considerate valabile numai dacă sunt atestate prin semnătură şi prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare. Dispoziţiile alin. (6) se aplică în mod corespunzător.

 

49. (9) În termen de 24 de ore de la primirea dosarului prevăzut la alin. (5), biroul electoral judeţean sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti trimite câte un exemplar al fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secţiilor de votare la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea; biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate transmite câte o copie, contrasemnată şi ştampilată, a fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate Tribunalului Bucureşti.

 

49. (10) Candidaţii pot obţine copii de pe exemplarele proceselor-verbale prevăzute la alin. (9)

bottom of page